Informatiestructuur

De vier functies van het Medemo model vormen tezamen een geïntegreerde  informatiestructuur. Voor elk van de functies is een hierop afgestemde module ontworpen. De modules A en B, Agenderen en het Burgerpanel zijn georganiseerd in lokale verenigingen. De modules C en D, het Communicatieplatform en het Databestand worden centraal door de stichting Medemo beheerd.

De centrale stichting ontwikkelt het informatiemodel en faciliteert daarmee het netwerk van verenigingen. Voor de verenigingen worden geharmoniseerde communicatieprogramma’s geleverd en is advies beschikbaar. Elk door de lokale vereniging aangedragen advies of project wordt ingebracht in het collectieve databestand. De informatie uit het communicatieplatform en het databeheer wordt vervolgens beschikbaar gesteld aan de verenigingen en het openbaar bestuur.

De aangesloten lokale verenigingen hanteren daarom een uniforme structuur voor projectinformatie. Al vanaf de eerste inbreng van onderop wordt de informatie voorzien van een universele themacode en een locatiecode. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de postcodestructuur. Door de uniforme structuur van inhoud, locatie en tijdpad kunnen projecten of adviezen van verschillende verenigingen in één database worden ondergebracht.

In de stappen van inbreng uit de samenleving naar informatie voor het openbaar bestuur zijn drie dimensies te onderscheiden. Op het microniveau, het Agenderen, gaat het om grote aantallen van ‘kleine’ brokjes informatie op lokaal niveau. Op het mesoniveau, het Burgerpanel, worden deze samengevoegd tot collectieve lokale informatie. Het Communicatieplatform legt de verbinding met het macroniveau. Het heeft een schaalverdeling die loopt van straatniveau tot landelijk. Elke lokale inbreng kan dus gekoppeld worden aan een groter gebied. De standpunten van verschillende verenigingen kunnen daarmee tot een collectief regionaal aandachtspunt worden verenigd. Dit verbindt de dimensies inhoud en locatie van klein tot groot.

Bij participatie speelt het tijdpad een grote rol. De huidige participatie vormt vaak een fase in een lopend overheidsproces. Daarbij is het van belang om te weten in welke fase aan de bevolking inspraak was geboden en wat ermee gedaan is. Ook het Agenderen van burgerinbreng moet aan een tijdpad worden gekoppeld. Het proces wordt daarom van de eerste inbreng tot de definitieve besluitvorming ondergebracht in een archief. Het Databestand wordt dus een participatiearchief waarin van elk project de inhoud, de locatie en het tijdpad zijn opgenomen.

Leesmeer over de organisatiestructuur.