Databeheer

Animatie

Wat zal er in de toekomst overblijven aan betrouwbare gegevens. Hoe zullen we ooit kunnen weten waarom de energietransitie gelukt is. Of mislukt. Of wat de participatie voor invloed had op de praktijk van de Omgevingswet. Of wanneer het ongenoegen begon te broeien omdat er zaken speelden die nooit gehoord werden en ‘plotseling’ tot uitbarsten kwamen.

Het Communicatieplatform levert potentieel een groeiend gegevensbestand op. Naast de inbreng uit de samenleving kan het een koppeling maken naar de politieke besluitvorming. Door hiervoor de uniforme structuur van het Communicatieplatform te gebruiken, ontstaat er een database als maatschappelijk archief van individuele meningen en collectieve besluiten. De gegevens zijn neutraal, systematisch geordend en gevalideerd. Het databestand dat ontstaat door het Communicatieplatform vormt dus een goede bron voor wetenschappelijk onderzoek, journalistiek en beleid.

Het databestand heeft dezelfde indeling als het communicatieplatform. Verdeeld in negen thema’s en negen niveaus van straatniveau in het hart tot nationaal aan de buitenrand. De informatie is dus ingedeeld naar schaal, niet naar bestuurlijke gebieden. Daardoor kunnen gebiedsoverstijgende onderwerpen worden vergeleken. Er kan als het ware worden uitgezoomd naar een groter gebied of ingezoomd naar een kleiner gebied.

Animatie

Door de zoekmodus te activeren, verschijnen invulvelden voor de postcode en de datum. Bij het invullen van deze gegevens verschijnen in het linker diagram de stippen van de thema’s per postcodegebied en per tijdvak. Elke stip kan worden geactiveerd om de oorspronkelijke discussie in te zien.

Animatie
In het rechter diagram kan in het hart een grote stip worden geactiveerd om het vervolg van het onderwerp in beeld te brengen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de besluitvorming in de lokale vereniging, het advies aan het college van B&W of een koppeling naar het raadsinformatiesysteem.

De vorming van een betrouwbaar maatschappelijk archief wordt mogelijk door de structuur van de verenigingen. Een kleine vereniging is in zijn structuur gelijk aan een grote vereniging. En twee kleine verenigingen van bijvoorbeeld wijken in een stad vormen tezamen weer een grotere, maar gelijke structuur. De moderator van de kleine vereniging kan zitting hebben in de ledenraad van een regionale federatie van verenigingen. Daarmee kan een wijk in een gemeente zelfs invloed hebben op de ontwikkeling in een naburige gemeente.

Dat wordt mogelijk door de structuur van de verenigingen. Een kleine vereniging is in zijn structuur gelijk aan een grote vereniging. En twee kleine verenigingen van bijvoorbeeld wijken in een stad vormen tezamen weer een grotere, maar gelijke structuur. De adviesraad van de kleine vereniging kan de ledenraad van een grote vereniging vormen. Daarmee kan een wijk in een gemeente zelfs invloed hebben op de ontwikkeling in een naburige gemeente.

Animatie

Het communicatieplatform en de verenigingen hebben als het ware een fractal structuur. In feite vormt elke knoop van de fractal een afstemming in de samenleving. De maatschappelijke inbreng van bewoners wordt hierin stapsgewijs samengebracht tot een collectieve zienswijze. Maar door de structuur van het databestand is het ook mogelijk om uit die collectieve zienswijze weer de individuele meningen te herleiden.

Het databestand is potentieel dus een weergave van de actualiteit én een historisch archief van wat er leeft in de samenleving. Van microniveau tot macroniveau. Met een directe koppeling tussen een aandachtspunt, de locatie en de tijd. En zo eenvoudig toegankelijk dat dit zowel voor leken als voor het openbaar bestuur toegankelijk is. En er ontstaat in feite een ruimtelijk/sociologisch archief van de nabije toekomst.

We gaan de meest cruciale tijd tegemoet sinds mensenheugenis. Dit archief biedt de mogelijkheid om deze tijd inzichtelijk te houden voor toekomstige generaties.

Lees meer over het concept.