Burgerpanel

Animatie belangenafweging

Individuele wensen, voorstellen of klachten zijn waardevolle uiting van burgerschap. Maar er zijn natuurlijk net zoveel wensen als inwoners. Om die bruikbaar te maken voor overheidsbeleid moeten ze afgewogen worden ten opzichte van het algemeen belang. Dat doen we in lokale verenigingen.

De actuele grote maatschappelijke opgaven vereisen draagvlak. Dat wordt bereikt door het erkennen van gerechtvaardigde belangen. Voor overheidsbeleid zijn individuele belangen daarvoor echter te gefragmenteerd. Het is dus noodzakelijk om ze te bundelen tot collectieve belangen. Maar dan wel op basis van een gelijkwaardige afspiegeling.

De afweging van die belangen wordt uitgevoerd in lokale verenigingen waarin inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties evenredig zijn vertegenwoordigd. De verschillende belangen worden daardoor gelijkwaardig gediend. De vereniging is een neutrale organisatie die wensen en meningen uit de samenleving zonder ideologische kleuring tot een collectief standpunt brengt.

In plaats van ‘breed overleg’ heeft deze vereniging een overlegstructuur die is opgebouwd uit drietallen. De ledenraad is een vertegenwoordiging van drie belangenclusters; inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Deze worden elk vertegenwoordigd met drie afgevaardigden. De ledenraad van de vereniging bestaat dus uit negen personen.

Animatie

De ledenraad heeft dezelfde indeling als het Medemo basisdiagram. Omdat inbreng hierin geordend wordt, hebben vertegenwoordigers beter zicht op wat er gaande is per aandachtsgebied. De vertegenwoordigers behartigen dus gezamenlijk de belangen van de negen aandachtsgebieden.

De schaal van de vereniging kan variëren, afhankelijk van de lokale situatie. In een stad kan de vereniging georganiseerd zijn op buurt- of wijkniveau. Het gebied dat de vereniging bestrijkt, bijvoorbeeld de woonplaats of wijk, is aangegeven met de rode cirkel.

Elke burger heeft meerdere belangen; een ondernemer is ook bewoner en kan lid zijn van een maatschappelijke organisatie. In de ledenraad gaat het om het verwoorden van groepsbelangen. Een bestuurslid van een voetbalvereniging kan niet spreken voor bijvoorbeeld een speeltuinvereniging maar kan wel vanuit begrip voor een vergelijkbare organisatie het gemeenschappelijke belang benoemen.

Het overleg wordt gehouden in drietallen. Bij drietallen kan niet het ‘winner takes all’ principe optreden. In deze structuur zijn er geen minderheden of meerderheden, geen winnaars of verliezers, alleen gelijkwaardige gesprekspartners. De beperking van het aantal tot een drietal verplicht de deelnemers tot luisteren en voorkomt dat de grootste mond de meeste aandacht krijgt. En het voorkomt ook dat gespreksleiders een gemeenschappelijk standpunt moeten destilleren uit een vergadering met ‘tig’ meningen. Een gesprek met drie maakt het ook voor timide mensen mogelijk om aan het overleg deel te nemen.

Het doel van de delegatieve vereniging is om de input uit de samenleving te ‘vertalen’ naar een collectief standpunt of advies. Deze structuur maakt het ook mogelijk dat het gemeentebestuur beleidsvoorstellen aan de ledenraad ter visie legt. Ook dan worden de voorstellen vanuit verschillende belangen bekeken. 

Om een groot aantal leden te kunnen bereiken gebruikt de vereniging het digitale Communicatieplatform van Medemo. De vereniging beschikt over een of meer moderatoren om de aangedragen onderwerpen op de juiste manier in te brengen en de discussies te begeleiden.

De moderatoren doen hun ervaring op als gespreksleider in de vereniging. Zo zorgt de vereniging zelf voor het ontwikkelen van ervaring in onderlinge afstemming, ofwel.. van burgerschap.

Lees meer over ons Communicatieplatform.