Belangenafweging

De actuele grote opgaven zoals de energietransitie en de omgevingswet vereisen draagvlak. Draagvlak wordt bereikt door het erkennen van gerechtvaardigde belangen. Voor overheidsbeleid zijn individuele belangen echter te gefragmenteerd. Het is dus noodzakelijk om ze te clusteren tot collectieve belangen. Maar dan wel op basis van een gelijkwaardige afspiegeling.

Voor de afweging van die belangen wordt uitgegaan van een ‘delegatieve vereniging’ per gemeente, per kern of per wijk. Daarin zijn inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties evenredig vertegenwoordigd. De verschillende belangen worden daardoor gelijkwaardig gediend. De vereniging is een neutrale organisatie die wensen en meningen uit de samenleving zonder ideologische kleuring tot een collectief standpunt brengt.

In plaats van ‘breed overleg’ heeft deze vereniging een overlegstructuur die is opgebouwd uit drietallen. De ledenraad is een vertegenwoordiging van drie belangenclusters; inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De drie belangenclusters worden elk vertegenwoordigd met drie afgevaardigden. De ledenraad bestaat dus uit 9 personen.

Een vanuit de bevolking aangedragen aandachtspunt wordt in een agenderingsgroepje besproken. Deze bestaat uit de inbrenger, twee andere leden en een gespreksleider. Wanneer hier besloten wordt dat het zinvol is om het aandachtspunt in te brengen voor overleg, wordt het op ledenraadniveau besproken. Hier wordt het vanuit de verschillende belangen bekeken. De adviesraad vat dit samen in een advies aan het gemeentebestuur.

Elke burger heeft meerdere belangen; een ondernemer is ook bewoner en kan lid zijn van een maatschappelijke organisatie. In de ledenraad gaat het om het verwoorden van groepsbelangen. Een bestuurslid van een voetbalvereniging kan niet spreken voor bijvoorbeeld een speeltuinvereniging maar kan wel vanuit loyaliteit met een vergelijkbare organisatie het gemeenschappelijke belang benoemen.

Het overleg kan met deze drietallen fysiek plaats vinden. Desgewenst kunnen door beeldverbinding meer mensen de beraadslaging volgen. Dit principe geldt voor alle gespreksniveaus. Daarmee wordt voldaan aan de corona eisen. Bij drietallen kan niet het ‘winner takes all’ principe optreden. In deze structuur zijn er geen minderheden of meerderheden, geen winnaars of verliezers, alleen gelijkwaardige gesprekspartners.

De beperking van het aantal tot een drietal verplicht de deelnemers tot luisteren en voorkomt dat de grootste mond de meeste aandacht krijgt. En voorkomt ook dat gespreksleiders een gemeenschappelijk standpunt moeten destilleren uit een vergadering met ‘tig’ meningen. Op lagere niveaus maakt een gesprek met drie het ook voor timide mensen mogelijk om aan het overleg deel te nemen.

Het doel van de delegatieve vereniging is om de input uit de samenleving te ‘vertalen’ naar een collectief standpunt of advies. Deze structuur maakt het ook mogelijk dat het gemeentebestuur beleidsvoorstellen aan de ledenraad ter visie legt. Ook dan worden de voorstellen vanuit verschillende belangen bekeken. 

Om een groot aantal leden hun mening te kunnen laten geven gebruikt de vereniging het  digitale communicatieplatform van Medemo. De vereniging beschikt over een of meerdere moderatoren om de aangedragen onderwerpen op de juiste manier in te brengen en de discussies te begeleiden.

Wanneer een discussie op het communicatieplatform is afgerond, zetten ze deze op de agenda van de ledenraad. De moderatoren doen hun ervaring op als gespreksleider van agenderingsgroepen in de vereniging. Zo zorgt de vereniging zelf voor het ontwikkelen van onderlinge afstemming, ofwel.. van burgerschap.

Lees meer over ons Communicatieplatform.